Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Suzhou Jiujon Optics Co., Ltd. optika pudagynda öňdebaryjy ýokary tehnologiýaly kärhana.Bu kompaniýa 2011-nji ýylda esaslandyryldy we şondan bäri baý ösüş we innowasiýa taryhy bilen uzak ýol geçdi.“Jiujon Optics”, biologiki we lukmançylyk derňew gurallary, sanly önümler, gözleg we kartalaşdyryş gurallary, milli goranyş we lazer ulgamlary ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýan optiki komponentleriň we gurnamalaryň giň toplumyny öndürmek bilen meşhurdyr.

ABŞ hakda

Kompaniýanyň ösüşi

Kompaniýanyň taryhynda kompaniýanyň ösüşini we ösüşini kesgitlän birnäçe tapgyr bar.Kompaniýanyň döredilen ilkinji günlerinde esasan tekiz bölekleriň önümçiligini gurady, soňra optiki süzgüçler we retikullar öndürildi, sferik linzalar, prizmalar we gurnama liniýalary guruldy.Kompaniýanyň geljekdäki ösüşine esas bolup, bu etaplarda ep-esli ösüş gazanyldy.

2016 2016-njy ýylda, Jiujon Optics, Jiujon Optics-iň optiki gözleg we ösüş, önümçilik we satuw ugrundaky ygrarlylygynyň ykrar edilen ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde kesgitlenildi.Bu kepilnama, kompaniýanyň serhetleri hasam güýçlendirmek we öňdebaryjy önümleri täzelemek islegini güýçlendirýär.

2018-nji ýylda, kompaniýa lazer optikasy ugrundaky gözleglere we ösüşe ünsi jemläp başlady.Bu ädim, ösýän pudagyň talaplaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän kompaniýanyň ösüşi üçin täze ugur berýär.

2019-njy ýylda, Jiujon optiki optiki klassiki ýalpyldawuk liniýalary gurup, şerekete aşa basyş ýa-da yrgyldy bolmazdan aýnany süpürmäge mümkinçilik berýär.Bu optika öndürilende ýokary hilli we takyklygy saklamaga uly goşant goşýar.

Mostakynda, 2021-nji ýylda, kompaniýa ýokary hilli, takyk we çylşyrymly optiki komponentleri öndürmek ukybyny hasam artdyryp, önümçilik liniýasyna lazer kesiji maşynlary hödürledi.

“Jiujon Optics” -iň innowasiýa we öňegidişlige bolan ygrarlylygy, kompaniýanyň optika pudagyny rewolýusiýa etjek awtomatlaşdyrylan enjamlary hödürleýän soňky ösüşinde aýdyň görünýär.“Jiujon Optics” enjamlar toplumy bilen, bazarda bäsdeşlige ukyply bolmagyny üpjün edip, has ýokary tizlik, takyklyk we netijelilik bilen optiki komponentleri öndürip biler.

Korporatiw medeniýet

Maslahat otagy
optorun örtük maşynlary

“Jiujon Optics” -iň üstünliginiň özeninde özara ösüşe we gowulaşmaga esaslanýan medeniýeti durýar.Olaryň bitewilik, innowasiýa, netijelilik we özara peýdalylyk pelsepesi esasy gymmatlyklaryny kesgitleýär we müşderilere mynasyp ýokary hilli hyzmat bermek üçin hereketlerine ýol görkezýär.Kompaniýanyň maksady, optikanyň çäksiz mümkinçiliklerini öwrenmek, çalt üýtgeýän pudak üçin iň täze çözgütleri hödürlemek, müşderiniň üstünliklerine ýetmek we Jiujon-yň bahasyny döretmek.Kompaniýanyň gymmaty, gözýetimi we wezipesi müşderiler bilen rezonans döredýär we optika pudagy üçin saýlama hyzmatdaş bolýar.

“Jiujon Optics” döredileninden bäri on ýylda ajaýyp ösüşi we ösüşi gazandy.Olaryň innowasiýa, hil we müşderini kanagatlandyrmagy baradaky ünsi olaryň üstünlikleriniň açary boldy we täze mümkinçilikleri döretmek we pudagyň dowamly ösmegine goşant goşmak üçin optiki gözlegleriň çäklerini öňe sürýärler.Techokary tehnologiýaly kärhana hökmünde kompaniýa deňsiz-taýsyz tejribesi, innowasiýasy we kämillige ygrarlylygy bilen optikanyň geljegini üýtgeder.

obýektiw polişer
optorun örtük maşynlary
Faceerüsti şekil barlagy