Habarlar

 • Prizmalaryň görnüşleri we ulanylyşy

  Prizmalaryň görnüşleri we ulanylyşy

  Prizma, hadysasyna we çykyş burçlaryna baglylykda belli burçlarda ýagtylygy döwýän optiki elementdir.Prizmalar, esasan, optiki ulgamlarda ýagtylyk ýollarynyň ugruny üýtgetmek, şekiliň tersligini ýa-da defektini öndürmek we skaner funksiýalaryny işletmek üçin ulanylýar.Direkti üýtgetmek üçin ulanylýan prizmalar ...
  Koprak oka
 • Lidar süzgüçleriniň awtonom sürüjilikde ulanylyşy

  Lidar süzgüçleriniň awtonom sürüjilikde ulanylyşy

  Emeli intellektiň we optoelektron tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen köp tehnologiýa ägirtleri awtonom sürüjilik pudagyna girdi.Özbaşdak hereket edýän awtoulaglar, ýol gurşawyny duýýan akylly awtoulaglar ...
  Koprak oka
 • Sferik linzany nädip öndürmeli

  Sferik linzany nädip öndürmeli

  Ilki bilen optiki aýna linzalar üçin aýna ýasamak üçin ulanylýar.Bu aýna deň däl we köpürjikleri bar.Temperatureokary temperaturada eränsoň, ultrases tolkunlary bilen deň derejede garmaly we tebigy ýagdaýda sowadyň.Soňra optiki gurallar bilen ölçelýär t ...
  Koprak oka
 • Süzgüçleriň akym sitometriýasynda ulanylmagy.

  Süzgüçleriň akym sitometriýasynda ulanylmagy.

  (Akym sitometriýasy, FCM) reňklenen öýjük markerleriniň floresan intensiwligini ölçän öýjük analizatorydyr.Singleeke öýjükleri seljermek we sortlamak esasynda işlenip düzülen ýokary tehnologiýaly tehnologiýa.Ululygyny, içki gurluşyny, DNK, R ... çalt ölçäp we toparlara bölüp biler.
  Koprak oka
 • Sergi çakylygy |Jiujon sizi 24-nji Hytaý halkara optoelektron sergisine gatnaşmaga tüýs ýürekden çagyrýar.

  Sergi çakylygy |Jiujon sizi 24-nji Hytaý halkara optoelektron sergisine gatnaşmaga tüýs ýürekden çagyrýar.

  Uly göwrümli we täsirli optoelektron pudagynyň giňişleýin sergisi hökmünde 2023-nji ýylyň 6-8-nji sentýabry aralygynda Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde 24-nji Hytaý halkara optoelektron sergisi geçiriler.
  Koprak oka
 • Maşyn görmek ulgamlarynda optiki süzgüçleriň roly

  Maşyn görmek ulgamlarynda optiki süzgüçleriň roly

  Maşyn görmek ulgamlarynda optiki süzgüçleriň roly Optiki süzgüçler, maşyn görmek programmalarynyň esasy bölegi.Olar kontrasty ulaltmak, reňkini gowulandyrmak, ölçenen zatlaryň tanalmagyny ýokarlandyrmak we ölçenen obýektlerden şöhlelenýän ýagtylygy dolandyrmak üçin ulanylýar.Süzgüçler ...
  Koprak oka
 • Aýnalaryň görnüşleri we aýnalary ulanmak boýunça gollanma

  Aýnalaryň görnüşleri we aýnalary ulanmak boýunça gollanma

  Aýnalaryň görnüşleri Uçar aýnasy 1.Delektrik örtük aýnasy: Dielektrik örtük aýnasy optiki elementiň üstünde goýlan köp gatly dielektrik örtükdir, bu päsgelçilik döredýär we belli bir tolkun uzynlygynda şöhlelenmäni güýçlendirýär.Dielektrik örtügiň ýokary şöhlelendiriji ...
  Koprak oka
 • Mýunhende geçirilen “Lazer-World Photonics 2023”, lazerdäki soňky gazananlary we dürli pudaklarda ulanylyşyny görkezýän ajaýyp waka boldy.

  Mýunhende geçirilen “Lazer-World Photonics 2023”, lazerdäki soňky gazananlary we dürli pudaklarda ulanylyşyny görkezýän ajaýyp waka boldy.

  Lazerler önümçilik proseslerini özgertmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri bilen öňden bäri tanalýar.Bu ýylky lazer wakasy, olaryň senagat önümçiliginde barha artýan ähmiýetiniň subutnamasydyr.Lazerler ýylsaýyn önümçilige birleşýär ...
  Koprak oka
 • 2023 Hytaýyň iň soňky fotonika dünýäsi

  2023 Hytaýyň iň soňky fotonika dünýäsi

  Öňdebaryjy we ýokary hilli optiki önümleri üpjün ediji bolan Suzhou Jiujon Optics Co., Ltd., köp garaşylýan 2023 LASER Photonics World China söwda ýarmarkasyna gatnaşjakdygyny mälim edýär.Optiki süzgüçleri öndürmekde ussatlygy bilen tanalýan kompaniýa, sferik ...
  Koprak oka
 • Programmaňyz üçin amatly optiki nädip saýlamaly.

  Programmaňyz üçin amatly optiki nädip saýlamaly.

  Tekiz optika, köplenç penjireler, süzgüçler, aýna we prizma hökmünde kesgitlenýär.“Jiujon Optics” diňe bir sferik linzalary öndürmek bilen çäklenmän, UV, görünýän we IR spektrlerinde ulanylýan Jiujon tekiz optiki komponentleri hem öz içine alýar: • Windows • Filtrler • Aýnalar • Retikller ...
  Koprak oka
 • Suzhou Jiujon Optics, LASER-Fotonika dünýäsinde Mýunhen 2023

  Suzhou Jiujon Optics, LASER-Fotonika dünýäsinde Mýunhen 2023

  Öňdebaryjy optiki komponentleri we gurnamalary üpjün ediji Suzhou Jiujon Optics, ýakyn wagtda geçiriljek LASER-World Photonics Mýunhen 2023 çäresine gatnaşjakdygyny mälim etdi.Kompaniýa 2023-nji ýylyň 26-29-njy iýunynda Messde geçiriljek söwda ýarmarkasynda A2 / 132/9 Booth sergisinde görkeziler ...
  Koprak oka
 • “OPIE 2023” -de “Suzhou Jiujon Optics”

  “OPIE 2023” -de “Suzhou Jiujon Optics”

  OEM optiki kompaniýasy bolan Suzhou Jiujon Optics, 2023 optika we fotonika halkara sergisine (OPIE) gatnaşar.Bu çäre 2023-nji ýylyň 19-njy aprelinden 21-nji apreline çenli bolup, Pacificaponiýanyň Pacifico okokohama şäherinde geçiriler.Kompaniýa J-48 stendinde ýerleşer.OP ...
  Koprak oka