Goýmalar

Lukmançylyk

1.Mikroskop

2.Endoskopik

3. Lukmançylyk synaglary

4. Medisina lazer guraly

5. Oftalmiki bejergisi

Optiki tehnologiýa, esasan, minimal invaziv ýörelgesine esaslanýan lukmançylyk pudagynda adam bedenini barlamak we bejermek üçin ulanylýar.Şübhesiz, lukmançylyk ösüşiniň ugry henizem ýokary netijelidir we minimal täsir edýär.Lukmançylyk synagynyň ösüşi konsentrasiýa, diffuziýa, mahabat we meşhurlyk prosesine mätäç.Mundan başga-da, optiki tehnologiýanyň ösüşi bilen bilelikde ýoldaş bolmaly we biri-birini doldurýarlar.

Lazer moduly

1. Lazer bellik enjamy

2. Lazer kebşirleýji maşyn

3. Lazer kesýän maşyn

4. 3D gözlemek we çap etmek

5. Optiki aragatnaşyk

Dört esasy programma (2)

Lazeriň ulanylyş diapazony örän giňdir, şol sanda lazer süýümli aragatnaşyk, lazer giňişliginden uzak aragatnaşygy, senagat gämi gurluşygy, awtoulag önümçiligi, lazer kesmek, lazer kesmek, metal we metal däl buraw / kesmek / kebşirlemek (brazing, söndürmek, örtük we çuň kebşirlemek), harby milli goranmak howpsuzlygy, lukmançylyk gurallary we enjamlary, beýleki lazerler üçin nasos çeşmesi hökmünde uly infrastruktura gurluşygy we ş.m.

Dört esasy programma (2)

Gözleg we kartalaşdyrmak

1. Teodolit

2. Dereje derejesi

3. Jemi duralga

4. Lazer ölçeg guraly

5. Lazer arassalaýjy

Jiujon Optics, Bosch lazer gurallarynyň A derejesi.Köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň üsti bilen Bosch bilen çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýduk.2018-nji ýylda Bosch-iň kömegi bilen Germaniýanyň VDA6.3 prosesi barlagy önümçilik prosesine girizildi, Jiujon-a müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermek üçin güýçli kepillikleri we ajaýyp netijeleri bar.

Harby

1. Optiki gurallar

2. Pes ýagtylykly gijeki görüş usuly

3. Infragyzyl tehnologiýa

4. Lazer tehnologiýasy

5. Fotoelektrik sintezi

Dört esasy programma (3)

Kosmos gözlegleri, milli goranmak, howa we ýokary derejeli gurallar ulgamynda esasy işleýän enjam hökmünde optiki ulgam täze materiallaryň, täze tehnologiýalaryň, täze tehnologiýalaryň täzelenmegine we ösmegine itergi berýän köp sanly tehnologiki innowasiýalaryň we amaly programmalaryň öň hataryndadyr. prosesleri we täze enjamlar.