Programmaňyz üçin amatly optiki nädip saýlamaly.

Tekiz optika, köplenç penjireler, süzgüçler, aýna we prizma hökmünde kesgitlenýär.“Jiujon Optics” diňe bir sferik obýektiw öndürmän, eýsem tekiz optika hem öndürýär

UV-de ulanylýan, görünýän we IR spektrlerinde ulanylýan Jiujon tekiz optiki komponentler:

• Windows • Süzgüçler
• Aýnalar • Retikller
• Kodlaýjy diskler • Wedges
• Çyralar • Tolkun plitalary

Optiki materiallar
Ilki bilen göz öňünde tutulmaly zat optiki materialdyr.Möhüm faktorlar birmeňzeşligi, stres birefringensiýasyny we köpürjikleri öz içine alýar;bularyň hemmesi önümiň hiline, öndürijiligine we bahasyna täsir edýär.
Gaýtadan işlemäge, hasyllylyga we bahalara täsir edip biljek beýleki faktorlar, üpjün ediş görnüşi bilen birlikde himiki, mehaniki we ýylylyk aýratynlyklaryny öz içine alýar.Optiki materiallar gatylykda üýtgäp biler, öndürijiligi kynlaşdyrar we gaýtadan işlemegiň siklini uzyn edip biler.

Faceerüsti surat
Surfaceerüsti şekili kesgitlemek üçin ulanylýan sözler tolkunlar we gyralar (ýarym tolkun) - ýöne seýrek ýagdaýlarda mikronlarda (0,001 mm) mehaniki çagyryş hökmünde ýerüsti tekizlik kesgitlenip bilner.Köplenç ulanylýan iki spesifikasiýanyň arasyndaky tapawudy tapawutlandyrmak möhümdir: pikden jülge (PV) we RMS.PV häzirki wagtda ulanylýan iň giň ýaýran tekizlik spesifikasiýasydyr.RMS, ähli optiki göz öňünde tutup we ideal görnüşden gyşarmagy hasaplaýandygy üçin, ýerüsti tekizligi has takyk ölçemekdir.“Jiujon” 632,8 nm-de lazer interferometrleri bilen optiki tekizleriň üstki tekizligini ölçýär.

Iki taraply maşynlar (1)

Iki taraply maşynlar

Ulanylýan apertura diýlip hem bilinýän açyk duralga möhümdir.Adatça optika 85% açyk deri bilen kesgitlenýär.Has uly açyk duralgalary talap edýän optika üçin, önümçilik döwründe öndürijilik meýdanyny bölek gyrasyna has ýakynlaşdyrmaga üns bermeli, ýasamak has kyn we gymmat düşýär.

Paralel ýa-da daňylan
Süzgüçler, plastinka şöhleleri we penjireler ýaly komponentler gaty ýokary parallellikde bolmaly, prizmalar we pürsler bilgeşleýin pyrlanýar.Adatdan daşary parallelligi talap edýän bölekler üçin (Jiujon, ZYGO interferometrini ulanyp parallelizmi ölçäň.

Iki taraply maşynlar (2)

ZYGO interferometri

Kebşirler we prizmalar çydamlylygy talap edende burçly ýüzleri talap edýärler we adatça pyçak ýuwujylary ulanyp has haýal işlenilýär.Burç çydamlylygy has kynlaşdygyça bahalar ýokarlanýar.Adatça, pyçak ölçemek üçin awtokollimator, goniometr ýa-da koordinat ölçeg enjamy ulanylýar.

Iki taraply maşynlar (3)

Pit poliserleri

Ölçegler we çydamlylyk

Ölçeg, beýleki aýratynlyklar bilen bilelikde ulanyljak enjamlaryň ululygy bilen birlikde iň oňat gaýtadan işlemegiň usulyny görkezer.Tekiz optika islendik görnüşde bolup bilse-de, tegelek optika islenýän aýratynlyklara has çalt we birmeňzeş ýetýän ýaly.Artykmaç berkidilen ululyk çydamlylygy takyklygyň ýa-da diňe bir gözegçiligiň netijesi bolup biler;ikisiniňem bahasyna ýaramaz täsiri bar.Bevel spesifikasiýalary käwagt aşa berkidilýär we bahalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.

Faceerüsti hil

Faceerüsti hil, resminamalaşdyrylan we hemmeler tarapyndan kabul edilen ülňüler bilen çyzylmak ýa-da ýerüsti kemçilikler, şeýle hem ýerüsti çişlik diýlip atlandyrylýan kosmetika täsir edýär.ABŞ-da MIL-PRF-13830B esasan ulanylýar, ISO 10110-7 standarty bolsa bütin dünýäde ulanylýar.

Iki taraply maşynlar (4)

Faceerüsti hil barlagy
Düzgünli inspektor-inspektor we satyjy-müşderiniň üýtgemegi olaryň arasyndaky dyrmaşmagy baglanyşdyrmagy kynlaşdyrýar.Käbir kompaniýalar müşderileriniň gözleg usullarynyň (ýagny yşyklandyryş, şöhlelenmä garşy geçişe, aralyk we ş.m.) taraplary bilen arabaglanyşyk etmäge synanyşsa-da, köp öndürijiler önümlerine bir, käte iki dereje gözegçilik etmek arkaly bu çukurdan gaça durýarlar. müşderiniň görkezeninden has gowy çyzmak.

Mukdar
Köplenç mukdar näçe az bolsa, her bölek üçin gaýtadan işlemek çykdajylary şonça-da ýokary bolýar.Örän pes mukdarda köp zarýad bolup biler, sebäbi islenýän aýratynlyklara ýetmek üçin enjamy dogry doldurmak we deňleşdirmek üçin komponentleriň bir topary gaýtadan işlenmeli bolup biler.Maksat gaýtadan işlemek çykdajylaryny mümkin boldugyça köp mukdarda amortizasiýa etmek üçin her önümçiligi has köpeltmekdir.

Iki taraply maşynlar (5)

Örtük maşyn.

Pitch polishing, fraksiýa tolkunyň üst tekizligini we / ýa-da gowulaşan ýerüsti çişligini görkezýän talaplar üçin ulanylýan has köp wagt talap edýän prosesdir.Iki taraplaýyn ýalpyldawuklyk kesgitleýji bolup, birnäçe sagady öz içine alýar, şol bir wagtyň özünde birmeňzeş mukdarda bölekler üçin günler bolup biler.
Geçirilen tolkun meýdançasy we / ýa-da umumy galyňlygyň üýtgemegi esasy aýratynlyklaryňyz bolsa, iki taraplaýyn ýalpyldawuklyk iň gowusydyr, tolkun kenarynda şöhlelendirmek esasy ähmiýete eýe bolsa, meýdança polişlerinde polishing idealdyr.


Iş wagty: 21-nji aprel -2023