“OPIE 2023” -de “Suzhou Jiujon Optics”

OEM optiki kompaniýasy bolan Suzhou Jiujon Optics, 2023 Optics & Photonics International Exhibition (OPIE) -e gatnaşar.Bu çäre 2023-nji ýylyň 19-njy aprelinden 21-nji apreline çenli bolup, Pacificaponiýanyň Pacifico okokohama şäherinde geçiriler.Kompaniýa J-48 stendinde ýerleşer.

newsa

OPIE optika we fotonika pudagynda öňdebaryjy halkara üpjün edijileri we öndürijileri birleşdirýän iki ýyllyk waka.Çärä gatnaşyjylar aragatnaşyk gurmak, pudak we tehnologiki ösüşler barada has köp zat öwrenmäge, şeýle hem serginiň dowamynda köp sanly sergilere gatnaşmaga mümkinçilik alarlar.

Suzhou Jiujon Optics, OPIE 2023 çäresine gatnaşmaga diýseň begenýär, sebäbi önümlerini we hyzmatlaryny giň hünärmenlere we müşderilere görkezmek üçin ajaýyp mümkinçilik berýär.Kompaniýa köp ýyl bäri optika we fotonika pudagynda öňdäki hatarda durýar.

Suzhou Jiujon Optics-iň metbugat sekretary: "OPIE 2023-e gatnaşmak we iň soňky optiki önümlerimizi we tehnologiýalarymyzy görkezmek üçin diýseň begenýäris" -diýdi."Sergi, dünýä bazaryna ýokary hilli optiki komponentleri hödürlemek borjumyzy görkezmek bilen, pudak ýolbaşçylary we potensial müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin ajaýyp platforma bilen üpjün edýär."

Suzhou Jiujon Optics, ýokary hilli optiki komponentleri öndürmekde we paýlamakda ýöriteleşen global optiki önümler kompaniýasydyr.Kompaniýanyň önüm setirinde linzalar, prizmalar, aýnalar, süzgüçler, lazer optikasy weretikulalar.

“OPIE 2023” wakasynyň dowamynda “Suzhou Jiujon Optics” iň soňky önümlerini J-48 belgili kabinasynda myhmanlara görkezer.Kompaniýa, dürli pudak hünärmenlerini, gözlegçileri, işläp düzüjileri, alymlary we alymlary öz içine aljak çärä gatnaşyjylara iň täze önümini görkezmäge garaşýar.

Sözümiň ahyrynda, Suzhou Jiujon Optics, OPIE 2023-e gatnaşmakdan hoşal we bu çärä gelýänler bilen bilimlerini, tejribesini we ýokary hilli önümlerini paýlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.Kompaniýa optika we fotonika pudagyny ösdürmäge bagyşlanýar we bu pursatdan peýdalanyp, pudak ýolbaşçylary we potensial müşderiler bilen gatnaşyk gurmak isleýär.


Iş wagty: 21-nji aprel -2023